Đây là khu vực widget. Đi đến Giao diện -> Widgets để thêm widget theo ý